0312 363 39 87
0542 265 58 24
info@bilimop.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

BİLİM ORTEZ PROTEZ REH. MED. GID. NEK. PET. T. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu çerçevede alışveriş yapan müşterilere ilişkin aydınlatma metnimizi aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kimlik (ad, soyad, doğum tarihi), iletişim (iletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası), işlem güvenliği (kullanıcı şifresi, IP adresi, log kayıtları), finans (ödeme bilgisi), müşteri işlem (sipariş bilgisi) , pazarlama (indirim kodu bilgisi) ve sağlık bilgileri ( reçete,rapor vs. ) ile ilgili kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla BİLİM ORTEZ PROTEZ REH. MED. GID. NEK. PET. T. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(“MALİ MÜŞAVİR”) olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz;

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasındaki işlemlerinizde işlem güvenliğinin sağlanması

Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında denetim faaliyetlerinde bulunulması, sahte işlemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi: tarafınızca yapılacak olan ürün/hizmet satışı sırasında finans ve muhasebe süreçlerinin bu bilgilere dayanılarak yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi: alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin tamamlanması, mahkemeler tarafından zorunlu olarak istenmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi: gerektiği hallerde, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda tarafınızla iletişime geçilmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi: tarafımızca ürün/hizmet satışı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirdiğimiz iş faaliyetlerinin denetiminin sağlanması

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi: kişisel verilerinizin online satış süreçlerinde kullanılması

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi: tarafınıza sunulan ürün ve hizmetler konusunda ilişkilerimizin yönetilmesi, taleplerinizin karşılanması ve geri dönüş sağlanması

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında tarafınız bilgileri kullanılarak müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için aktivitelerin yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi: ürün/hizmet satışı sırasında vermiş olduğunuz bilgilere dayanarak tarafınıza ürün hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi: mevzuat gereği bilgilerin verilmesi, yasal mercilerden gelen taleplerin karşılaması amaçları kapsamında işlenmektedir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verileriniz aşağıdaki tablo uyarınca aktarılmaktadır:

Aktarılan KişiAktarma Amacı

Yetkili Kamu Kurum Mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamındakanuna uygun taleplerin yerine ve Kuruluşlarıgetirilmesi, alternatif uyuşmazlık ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi

Anlaşmalı Hukuk FirmasıAlternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ve davalara hazırlık yapılması, söz konusu süreçlerin tamamlanması

Kişisel Verileriniz; web sitemiz/mobil uygulamamız aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarından alternatif uyuşmazlık çözümleri veya mahkeme süreçlerinde ispat için kullanılması için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilen mevzuat, düzenleyici ve denetleyici faaliyetler kapsamında kanuna uygun taleplerin yerine getirilmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve dava süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mahkemelerden talep edilmesi için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu için işlemekteyiz: Bu sebep, yukarıda belirtilen üyelik bilgilerinizle online satış işlemlerinin tamamlanması için hukuki sebep oluşturmaktadır.

Açık rızanız olması halinde işlemekteyiz: Diğer hukuki sebeplerin bulunmadığı durumlarda, özellikle müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama, reklam/promosyon süreçlerinin yürütülmesi sırasında işlenecek olan kişisel verileriniz için vermeniz halinde açık rızanız hukuki sebebi oluşturmaktadır.

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi web sitemizde bulunan “KVKK Kapsamında Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme” metnini okuyarak, metin içinde belirtilmiş olan yollardan biri aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuz, BİLİM ORTEZ PROTEZ REH. MED. GID. NEK. PET. T. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.tarafından incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir. Yapılan başvurular kapsamında,BİLİM ORTEZ PROTEZ REH. MED. GID. NEK. PET. T. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir.

Yürürlük tarihi : 31/12/ 2021

BİLİM ORTEZ PROTEZ REH. MED. GID. NEK. PET. T. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Protez ANKARA

Ortez ANKARA

Skolyoz ANKARA

Silikon protez ANKARA

Karbon Ayak Protez ANKARA
diz altı protez ANKARA